วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถานเอกอัครราชทูตฮังการีได้จัดงานพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศฮังการีและราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีร่วมกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท โดยมีเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ ยาคอป ตัวแทนจากประเทศฮังการี และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวแทนจากประเทศไทยร่วมลงนาม ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีลงนามในฐานะแขกผู้มีเกียรติ เมื่อมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้จะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษารวมถึงสถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงเกียรติของไทยในประเทศฮังการีในโอกาสต่อไป