สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กงสุลกิตติมศักดิ์: สมสวาท เขมสุริยจักร

ที่อยู่:   กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งฮังการี บ้านเลขที่ 041 ห้อง 04 หมู่บ้านฮงไกกอ เขตจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว

โทรศัพท์: (+856) 20 5552 6452

อีเมล์ ceo@skherbal.comindavong777@gmail.com

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กงสุลกิตติมศักดิ์: นางสาว ทิน ทิน วิน

ที่อยู่:   บ้านเลขที่ 84 ชั้น 6 ถนน พันเฮียง ซวง ชวง ย่างกุ้ง เมียนมาร์

รหัสประเทศ:  00-95  

โทรศัพท์: 9 510 2104; 9 863 2277

โทรสาร1 655 228

อีเมล์ honoraryconsulate.MM@tinttintmyanmar.comMyanmar.business2009@gmail.com