ท่านที่ต้องการพักอาศัยในประเทศฮังการีเกิน 90 วัน กรุณา คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

ผู้ที่จะสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ จะต้องพิจารณาดังนี้

1. เดินทางไปยังประเทศฮังการีเท่านั้น

2. หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ประเทศฮังการีต้องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก โดยพิจารณาจาก ระยะเวลา หรือ จุดประสงค์ของการเดินทาง กล่าวคือ ท่านจะต้องพักอยู่ในประเทศฮังการีเป็นระยะเวลานานที่สุด หรือ จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ของท่านอยู่ที่ประเทศฮังการี ตัวอย่างเช่น ท่านต้องไปเข้าร่วมประชุม หรือ ไปติดต่อธุรกิจ ในประเทศฮังการี เป็นเวลา 5 วัน และ ต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัวอีก 6 วัน ดังนั้น การเข้าร่วมประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจในฮังการี จะถือเป็นจุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้

3. หากไม่สามารถระบุจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางได้ (เช่น ในกรณีที่จำนวนที่อยู่ในแต่ละประเทศเท่ากัน) ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศฮังการีเป็นประเทศแรก

 

หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว กรุณาศึกษาเวลาเปิดทำการและระบบการนัดหมายวันยื่นคำร้องตามข้อมูลด้านล่าง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการสำหรับยื่นเอกสารขอวีซ่าในวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. กรุณาทำการนัดหมายก่อนมายื่นคำร้อง ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ตาลิงค์ หากท่านพบปัญหาในการนัดหมาย รบกวนส่งอีเมล์มาที่ consulate.th@mfa.gov.hu

ผู้สมัครจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องแทนได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง ระยะเวลาในการทำวีซ่านั้นจะใช้เวลา 15 วันปฏิทิน วันที่มารับวีซ่าวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น.  หลังจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น กรุณายื่นคำร้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทิน ค่าธรรมเนียมของวีซ่าจะต้องชำระผ่านธนาคารกรุงเทพเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้น ในวันที่มีคิวนัดหมายหลังยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะได้รับคำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

 

เอกสารสำหรับการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

(รายการเอกสารด้านล่างเป็นรายการอย่างย่อ และ กงสุลอาจจะขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า)

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้

(หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของเอกสารในหัวข้อนี้ด้วยความระมัดระวัง และเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ หากเอกสารของผู้สมัครไม่สมบูรณ์ จะถูกพิจารณาไม่ให้ยื่นเอกสารและคำร้องภายในวันนัดหมาย และต้องทำการนัดหมายใหม่ด้วยตนเองอีกครั้งด้วยตนเอง)

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ และยังไม่หมดอายุ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว
 • ประกันการเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ
 • หลักฐานด้านการเงิน
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือหนังสือรับรองธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • หนังสือแสดงความประสงค์ (Letter of intent) และแผนการเดินทาง
 • สูติบัตร หรือทะเบียนสมรส
 • ค่าธรรมเนียม

 

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อในแบบฟอร์มช่อง 37 และ หน้าสุดท้ายของแบบฟอร์ม (ลายเซ็นเป็นลายเซ็นเดียวกันกับในหนังสือเดินทาง) โดยสามารถศึกษารายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ 
 • หากผู้สมัครเป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองตามกฏหมายเซ็นชื่อในแบบฟอร์มช่อง 37 และ หน้าสุดท้ายของแบบฟอร์ม

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ คลิกที่นี่

2. หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

· มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป

· มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

· มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น

3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5x2 หรือ 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ติดลงบนแบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นคำร้องขอวีซ่า

4. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

· ครอบคลุมประเทศในเขตเชงเก้น

· ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง

· ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น

· วงเงินประกัน 30,000 ยูโร  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่สถานฯ ทูตยอมรับ

5. ผู้สมัครขอวีซ่าต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศไทย โดยแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (คนต่างด้าวที่มีสถานฯทูตฮังการี หรือ สถานกงสุล หรือ ประเทศตัวแทนออกวีซ่าของฮังการีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงเอกสารที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย) หากประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ไม่มีสถานฯทูตฮังการี ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าประเทศสมาชิกใดเป็นตัวแทนการออกวีซ่าของประเทศฮังการีในประเทศของท่านโดย คลิกที่นี่   หากไม่มีสถานฯทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือไม่มีประเทศสมาชิกตัวแทน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูต หรือ สถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้

6. จดหมายฉบับภาษาอังกฤษออกโดยผู้สมัครพร้อมลายเซ็นตรงกันกับในหนังสือเดินทาง อธิบายจุดประสงค์ของการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางพร้อมหมายเลขหนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางมีวีซ่าที่ใช้การได้อยู่แล้ว กรุณาทำสำเนาเอกสารดังกล่าวมายื่นที่สถานฯทูตด้วย

7. หลักฐานด้านการเงิน การเงิน คือ Bank Statement หรือ หนังสือรับรองธนาคาร (bank certificate) หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book)เดือน ยอดสุดท้ายต้องเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่ามากที่สุด และยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วันตามปฏิทิน จำนวนเงินคงเหลือมีเพียงพอสำหรับการเดินทาง ที่สำคัญต้องระบุชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีด้วย

8. จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น (ประกอบด้วยรายละเอียดจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

9. สูติบัตร หรือ ทะเบียนสมรส

·ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมกับสูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และจดหมายแสดงความประสงค์ในกรณีที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เยาวชนเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาหรือผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้อื่นจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่บุคคลดังกล่าว จะต้องใช้สูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งจดหมายแสดงความประสงค์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

เอกสารเพิ่มเติมโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

(หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของเอกสารในหัวข้อนี้ด้วยความระมัดระวัง และเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ หากเอกสารของผู้สมัครไม่สมบูรณ์ จะถูกพิจารณาไม่ให้ยื่นเอกสารและคำร้องภายในวันนัดหมาย และต้องทำการนัดหมายใหม่ด้วยตนเองอีกครั้ง)

ประเภทท่องเที่ยว

· แผนการเดินทาง

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พักให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง

· หลักฐานด้านการเงิน คือ Bank Statement หรือ หนังสือรับรองธนาคาร (bank certificate) หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book) ซึ่งมีรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ยอดสุดท้ายต้องเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่ามากที่สุด และยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วันตามปฏิทิน จำนวนเงินคงเหลือมีเพียงพอสำหรับการเดินทาง ที่สำคัญต้องระบุชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีด้วย

· จดหมายรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น (ประกอบด้วยรายละเอียดจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาไทยและแปลภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่ามีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา)

·ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมกับสูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และจดหมายแสดงความประสงค์ในกรณีที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เยาวชนเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

·สำหรับนักศึกษาหรือผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้อื่นจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่บุคคลดังกล่าว จะต้องใช้สูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งจดหมายแสดงความประสงค์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประเภทเยี่ยมเยียน

·  หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศฮังการี ฉบับจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่

· จดหมายแสดงความประสงค์ของผู้เชิญรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์การเยี่ยมเยียน ความสัมพันธ์ และแผนการเดินทาง เป็นภาษาฮังการีหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

·  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินไป-กลับ

· สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ หรือสำเนา residence card

·  หลักฐานแสดงความครอบครอง/กรรมสิทธิ์ที่พักของผู้เชิญ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, โฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่า

· หลักฐานด้านการเงิน คือ Bank Statement หรือ หนังสือรับรองธนาคาร (bank certificate) หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book) ซึ่งมีรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ยอดสุดท้ายต้องเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่ามากที่สุด และยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วันตามปฏิทิน

· จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น (ประกอบด้วยรายละเอียดจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาไทยและแปลภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่ามีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา)

·ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมกับสูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และจดหมายแสดงความประสงค์ในกรณีที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เยาวชนเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

·สำหรับนักศึกษาหรือผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้อื่นจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่บุคคลดังกล่าว จะต้องใช้สูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งจดหมายแสดงความประสงค์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

ประเภทธุรกิจ

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พักให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฮังการี

· จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทในประเทศไทยฉบับภาษาอังกฤษที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในนามของบริษัท จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พักเอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

·หลักฐานด้านการเงินของบริษัท ในกรณีที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ คือ Bank Statement หรือ หนังสือรับรองธนาคาร (bank certificate) หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book) ซึ่งมีรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

 

ประเภทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พักให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากสมาคมหรือผู้จัดการแข่งขันฉบับจริง พร้อมละเอียดการแข่งขัน เช่น สถานที่จัดการแข่งขัน ระยะเวลาในการแข่งขัน เป็นต้น

· จดหมายจากบริษัทหรือสมาคมในประเทศไทยที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในนามของบริษัทหรือสมาคม เป็นฉบับภาษาอังกฤษ (จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร· บัญชีธนาคารของบริษัทหรือสมาคมที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาไทยและแปลภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

·ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมกับสูติบัตร (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง (สำเนาฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และจดหมายแสดงความประสงค์ในกรณีที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เยาวชนเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

ประเภทปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

· ใบจองตั๋วเครื่องบิน

· หลักฐานการจองที่พักให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หนังสือที่ออกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสังกัด แจ้งสถานฯทูตเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยือน เป็นฉบับภาษาอังกฤษ (จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

·หลักฐานด้านการเงินของหน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการ ในกรณีที่หน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการออกค่าใช้จ่ายให้ คือ Bank Statement หรือ หนังสือรับรองธนาคาร (bank certificate) หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book) ซึ่งมีรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษนั้น ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์มาที่  consulate.th@mfa.gov.hu

สำหรับพลเมืองชาวฮังการีกรุณาส่งอีเมล์มาที่  consulate.bgk@mfa.gov.hu