• ยินดีต้อนรับ

   

  สู่เว็บไซต์

   

  ของสถานเอกอัครราชทูตฮังการี

   

  ประจำประเทศไทย

 • ยินดีต้อนรับ

   

  สู่เว็บไซต์

   

  ของสถานเอกอัครราชทูตฮังการี

   

  ประจำประเทศไทย

สารจากเอกอัครราชทูต

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย 

ราชอาณาจักรไทยและประเทศฮังการีนั้นมีความสัมพันธ์อันยาวนาน ตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญามิตรไมตรี

การค้า และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชวงศ์ออสเตรีย-ฮังการีในปี พ.ศ. 2412

หนึ่งปีหลังจากมีการตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพมหานคร

ผู้ดำรงตำแหน่งด้านกงสุลคนแรกของเรานั้นได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนมีนาคม ปี

พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ประวัติศาสตร์ไทย

ได้เสด็จเยือนกรุงบูดาเปสต์ ในปี พ.ศ. 2440

นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิไมตรี

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยและประเทศฮังการีมีความร่วมมือต่อกันในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง, ด้านเศรษฐกิจและการค้า,

ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, ด้านการศึกษา, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงด้านกงสุล

ภาระกิจที่สำคัญที่สุดของสถานทูตฯคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

พันธกิจที่สำคัญของสถานเอกอัคราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยคือการกระชับความสัมพันธ์ในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีจำนวนชาวฮังการีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ไม่ว่าชาวฮังการีจะมาด้วยจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือ การเยี่ยมเยียนครอบครัว

ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานฯทูต รวมถึงตัวข้าพเจ้าเอง นอกจากนั้น

สถานฯทูตก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างเท่าเทียมกันของสถานฯทูตในการจัดหาข้อมูลและความช่วยเหลือต่างๆใ

ห้กับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศฮังการีเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ

ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี

ทั้งในระดับประเทศและประชาชนในระหว่างดำรงตำแหน่งของข้าพเจ้าในราชอาณาจักรไทย

ปีเตอร์ ยาคอป
เอกอัครราชทูต