รายการ

ราคา (บาท)

ขอข้อมูลส่วนตัวจากนายทะเบียน

0

หนังสือรับรองสัญชาติ

0

การขอสัญชาติ

0

หนังสือรับรองความเป็นบิดา

1319

วีซ่าระยะสั้น ( ไม่เกิน 90 วัน)

3014

วีซ่าระยะสั้นสำหรับสัญชาติรัสเซีย อายุต่ำกว่า 6 ปี

0

วีซ่าระยะสั้นสำหรับสัญชาติรัสเซีย

1319

วีซ่าระยะสั้น อายุต่ำกว่า 6 ปี

0

วีซ่าระยะสั้น อายุระหว่าง 6-12 ปี

1507

วีซ่าระยะยาว ( มากกว่า 90 วัน)

4144

บริการอื่นๆ

942

หนังสือเดินทางชั่วคราว ( ETD)

1131

รับรองเอกสาร

942

หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิออกนอกประเทศ

1319

หนังสือรับรองออกโดยสถานทูตฯ

1319

ค่าธรรมเนียมกงสุล

942

การแจ้งตาย

0

การจดทะเบียนสมรส

0

การแจ้งเกิด

0

การจดทะเบียนหย่า ( ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอายุต่ำกว่า 18 ปี)

0

การจดทะเบียนหย่าพร้อมหนังสือรับรอง ( ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอายุต่ำกว่า 18 ปี)

0

ค่าธรรมเนียมการคืนเงินกู้

1131

การรับรองเอกสาร (เมื่อนำเอกสารที่ผ่านการแปลมาแสดง)

1131

การรับรองเอกสาร (กรณีการแปลเป็นภาษาฮังการีมาแล้ว)

754

การรับรองเอกสาร (กรณีนำสำเนาพร้อมตัวจริงมาแสดง)

566

การรับรองเอกสาร (ยืนยันการจดทะเบียนทางธุรกิจ)

1507

การรับรองเอกสาร (หนังสือรับรองอื่นๆ ออกโดยกงสุล)

1131

รับรองการแปลเอกสารจากภาษาฮังการี-อังกฤษ

1696

รับรองการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ-ฮังการี 

1319

รับรองเอกสาร (การรับรองลายมือชื่อ)

1131

รับรองสำเนาถูกต้อง

754

หนังสือเดินทางชั่วคราว (กรณีเดินทางกลับประเทศฮังการี)

1131

หนังสือเดินทางชั่วคราว (กรณีที่ใช้เดินทาง และอยู่อาศัยต่อ)

1131

อุทธรณ์วีซ่าระยะยาว

6027

อุทธรณ์วีซ่าระยะสั้น

6027

ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่กรณีออกเยี่ยม

566

ค่าเดินทางกรณีเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยม ภายนอกประเทศไทย

942

ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

1696

การลงทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยต่างประเทศ

0

การแก้ไขข้อมูลภูมิลำเนาของชาวต่างชาติ

0

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของชาวต่างชาติ

0

เปลี่ยนบัตรพำนักอาศัยและถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ

0

การลงทะเบียนการตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในต่างประเทศ

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (แก้ไขนามสกุล)

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีสมรส, ไม่มีหนังสือรับรอง)

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีสมรส, พร้อมหนังสือรับรอง)

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (ชื่อเกิด, ไม่มีหนังสือรับรอง)

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (ชื่อเกิด, พร้อมหนังสือรับรอง)

0

เปลี่ยนชื่อสกุล (ชื่อเกิดครั้งที่ 2, พร้อมหนังสือรับรอง)

5158

เปลี่ยนชื่อสกุล (ชื่อเกิดครั้งที่ 2, ไม่มีหนังสือรับรอง)

5158

เปลี่ยนการใช้ชื่อ (กรณีสมรส) โดยไม่มีหนังสือรับรอง ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอายุต่ำกว่า 18 ปี

0

เปลี่ยนการใช้ชื่อ (กรณีสมรส) พร้อมหนังสือรับรอง ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอายุต่ำกว่า 18 ปี

0

ขอหนังสือรับรองจากประเทศฮังการี (สำเนาของหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุล) ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอายุต่ำกว่า 18 ปี

0

ค่าจัดส่งวีซ่าไปยังต่างประเทศ

1507

ค่าจัดส่งวีซ่าภายในประเทศไทย

377

บัตรประจำตัวประชาชน

0

การลงทะเบียนสถานะพลเมืองโดยตำแหน่งหน้าที่ (กรณีอยู่อาศัยต่างประเทศ)

0

การลงทะเบียนสถานะพลเมืองโดยตำแหน่งหน้าที่ (อยู่อาศัยภายในประเทศฮังการี)

0

การลงทะเบียนสถานะพลเมืองเมื่อมีการร้องขอ (กรณีอยู่อาศัยต่างประเทศ)

0

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี)

264

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12-18 ปี)

264

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี, กรณีเด็ก 2 คน)

151

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี, กรณีเด็ก 3 คนขึ้นไป)

76

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12 -18  ปี, กรณีเด็ก 2 คน)

151

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12 -18  ปี, กรณีเด็ก 3 คนขึ้นไป)

76

การออกหนังสือรับรองสถานะพลเมืองจากระบบทะเบียนออนไลน์

0

การออกหนังสือรับรองจากนายทะเบียน – อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่เสียค่าธรรมเนียม

0

หนังสือเดินทาง (แบบไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือ, อายุระหว่าง 12-65 ปี)

264

หนังสือเดินทาง (อายุ 5 ปี, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี)

792

หนังสือเดินทาง (อายุ 10 ปี, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี)

1432

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี)

1545

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุมากกว่า 65 ปี)

0

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, อายุมากกว่า 65 ปี)

0

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, กรณีพิเศษ, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี)

528

หนังสือเดินทาง (แบบไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือ, สำหรับอายุมากกว่า 65 ปี)

0

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, กรณีพิเศษ, สำหรับอายุมากกว่า 65 ปี)

0

 

 

 

 

การยื่นขอหนังสือเดินทางจะรวมค่าธรรมเนียมกงสุลเพิ่มเติมอีก 1,758 บาท

ค่าธรรมเนียมรวมแสดงในตารางด้านล่าง ดังต่อไปนี้

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

264+1696=1960

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12-18 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

264+1696=1960

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี, กรณีเด็ก 2 คน) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

151+1696=1847

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุต่ำกว่า 12 ปี, กรณีเด็ก 3 คนขึ้นไป) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

76+1696=1772

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12-18 ปี, กรณีเด็ก 2 คน) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

151+1696=1847

หนังสือเดินทาง (สำหรับอายุระหว่าง 12-18 ปี, กรณีเด็ก 3 คนขึ้นไป) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

76+1696=1772

หนังสือเดินทาง (แบบไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือ, สำหรับอายุระหว่าง 12-65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

264+1696=1960

หนังสือเดินทาง (อายุ 5 ปี, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

792+1696=2480

หนังสือเดินทาง (อายุ 10 ปี, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

1432+1696=3128

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

1545+1696=3241

หนังสือเดินทาง (อายุมากกว่า 65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

0+1696=1696

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, อายุมากกว่า 65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

0+1696=1696

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, กรณีพิเศษ, สำหรับอายุระหว่าง 18-65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

528+1696=2224

หนังสือเดินทาง (แบบไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือ, สำหรับอายุมากกว่า 65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

0+1696=1696

หนังสือเดินทาง (เล่มที่สอง, กรณีพิเศษ, สำหรับอายุมากกว่า 65 ปี) + ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

0+1696=1696

 

 

 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมของใบรับรองประวัติอาชญากรรม

ค่าธรรมเนียมกงสุล (นอกกลุ่มทวีปยุโรป)

1696

รับรองการแปลเอกสารจากภาษาฮังการี-อังกฤษ

1696

รับรองสำเนาถูกต้อง

754

รวม:

4146