คณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “Control of Animal Diseases – Regionalisation” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผู้บริหารบริษัทปศุสัตว์ในประเทศไทย

ในภาคบ่าย ดร. ลอโยช บอกนาร์ Chief Veterinary Officer ผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตร ประเทศฮังการี ได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานประเทศฮังการีในการควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ รวมถึงความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตามหลักปฏิบัติขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health) ภายใต้หัวข้อ “Hungarian experience on disease control management - based on the HPAI epidemic of 2016/17”

 

ข่าวประชาสัมพันธ์:

https://eeas.europa.eu/delegations/thailand/46193/press-release-eu-shared-experiences-thai-authorities-control-animal-diseases_en