เรียนผู้สมัคร

 

สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปประเทศฮังการีและประเทศลัตเวียต้องสมัครผ่านที่ศูนย์บริการ TLS Contact เท่านั้น ไม่สามารถมายื่นที่สถานทูตฯ ได้อีกต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์สำหรับการเดินทางไปฮังการี: https://hu.tlscontact.com/th/BKK/index.php

เว็บไซต์ข้อมูลทั่วไป: https://www.tlscontact.com/

ที่อยู่: ชั้น 12 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ใบสมัครวีซ่า: https://hu.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=travel_purpose

เบอร์โทรติดต่อ: +66 (0)2838 6622

อีเมล: https://hu.tlscontact.com/th/BKK/inquiry.php